Antikorupcinės vadybos sistemos standartas ISO 37001:2017

Korupcija yra rimta socialinė problema, kuri paveikia įvairias visuomenės sritis, nuo politikos iki verslo. Norint pasipriešinti šiai nesąžiningai veiklai ir siekiant skleisti skaidrumo žinutę visuomenei, organizacijos turi įvesti teisingas prevencines antikorupcines priemones. LST EN ISO 37001:2017 standartas apima išsamius reikalavimus ir gaires šios problemos sprendimui.

 

Standarto tikslai ir privalumai

LST ISO 37001:2017 standartas yra skirtas organizacijoms, kurios siekia sukurti arba pagerinti savo antikorupcijos vadybą. Šis standartas padeda:

  1. Užkirsti kelią korupcijai: standartas padeda organizacijoms nustatyti rizikas ir veikti jas sumažinant ir užkertant kelią korupcijai.
  2. Palaikyti vientisumą ir sąžiningumą: jis skatina organizacijas laikytis etinių principų ir teisės aktų, skatinant integralumą ir sąžiningumą verslo veikloje.
  3. Užtikrinti atskaitingumą: standartas reikalauja, kad organizacijos atskleistų informaciją apie savo antikorupcines pastangas ir veiklą, taip užtikrindamos skaidrumą.
  4. Užtikrinti teisėtumą: jis padeda organizacijoms identifikuoti veiksmus su nelegaliai veikiančiomis organizacijomis ir asmenimis, prisidėjusioms prie korupcijos.
  5. Palaikyti reputaciją: Standartas padeda organizacijoms išlaikyti gerą reputaciją ir savo klientų, partnerių bei visuomenės pasitikėjimą.

Reikalavimai organizacijoms

  1. Vadovybės įsipareigojimai: organizacijos vadovai turi aiškiai demonstruoti savo įsipareigojimą kovoti su korupcija ir užtikrinti, kad antikorupcinės politikos ir procedūros būtų efektyvios.
  2. Rizikos vertinimas: organizacijos turi identifikuoti korupcijos rizikas savo veikloje ir nustatyti priemones joms mažinti.
  3. Procedūros ir kontrolė: standartas reikalauja, kad organizacijos turėtų veiksmingas procedūras ir kontrolės mechanizmus korupcijos prevencijai, kurie apima finansų valdymą, viešųjų pirkimų valdymą ir darbuotojų mokymą.
  4. Atskaitingumas ir dokumentavimas: organizacijos privalo saugoti atitinkamą dokumentaciją, susijusią su antikorupcine veikla, ir reguliariai atsiskaityti apie jos vykdymą.
  5. Baudžiamoji atsakomybė: standartas numato teisinių priemonių naudojimą organizacijos nesilaikymo antikorupcinių reikalavimų atveju.

 

Standartas LST ISO 37001:2017 “Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės” yra galinga priemonė kovojant su korupcija organizacijose. Tai padeda organizacijoms nustatyti rizikas, kurti procedūras korupcijos prevencijai ir užtikrinti atskaitingumą.  Tai taip pat padeda organizacijoms išlaikyti gerą reputaciją ir teisėtumu grįstą veiklą kuriant saugesnę ir sąžiningesnę aplinką.

 

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.