ISO sistemų vidaus auditas

Organizacijos, turinčios vadybos sistemų sertifikatus pagal tarptautinius ISO standartus, arba ketinančios standartus įsidiegti, privalo atlikti vidaus auditą. Turint ISO vadybos sistemų sertifikatus, toks auditas turi būti atliekamas ne rečiau, kaip kartą per metus. Šio audito pagrindinis tikslas – įvertinti, ar įmonės veikla atitinka ISO standartuose nurodomus reikalavimus. Audito metu atliekama:

  • Esamos vadybos sistemos situacijos analizė (darbo specifikos, naudojamų vadybos metodų bei susijusios dokumentacijos analizė);
  • Esamų procesų analizė;
  • Turimų dokumentų ir įrašų analizė, patikrinama jų atitiktis tarptautinių ISO standartų reikalavimams;
  • Vidinės ir išorinės organizacijos aplinkos analizė, įvertinami suinteresuotųjų šalių lūkesčiai, egzistuojančios arba potencialios rizikos ir jų valdymas.

Atliekame šių vadybos sistemų pagal tarptautinius ISO standartus auditus:

Po audito parengiama ataskaita su išvadomis apie įmonės vadybos sistemos situaciją, pateikiamos rekomendacijos dėl jos tobulinimo.

people analyzing ISO documents

KAINA:

Kaina priklauso nuo įmonės paslaugos atlikimo būdo, išpildymo ir galutinės parengties.

Dėl paslaugų susisiekite: